Geovetenskap – ”Klimatförändringar, Naturliga och antropogena orsaker”

En distanskurs vid Göteborgs Universitet, under vårterminen 2017, gav ytterligare kunskaper om jordens klimatförändringar i ett historiskt perspektiv och hur man på olika sätt analyserar de klimatförändringar som konstaterats. Under kursen behandlas bl a den senaste istiden och de variationer i klimatet som man kan studera med hjälp av isborrkärnor från Grönladsisen och från Antarktis. Kursen behandlade även inlandsisens avsmältning och de värme- och köldperioder som har förekommit under och efter avsmältningsfasen. Kursens sista delmoment tog upp hur människan har påverkat klimatet, framförallt från tiden för den industriella revolutionen och fram till idag.

Bild på fossila sanddyner vid Moradeltat (väster om Bonäs), som bildades vid inlandsisens avsmältning för ca 10 500 år sedan. Sanddynerna har höjder på ca 20 meter och längder på en kilometer. Kraftiga fallvindar över inlandsisens avsmältningskant formade sandytan till sanddyner.